Versie 1.0 : 29/01/2013

1. DEFINITIES & BASISTERMINOLOGIE

1.1. De Bezoeker

De natuurlijke persoon die de website van Relax Vlaanderen consulteert om te kunnen gebruik maken van de publiek beschikbare informatie die wordt aangeboden.

1.2. De Gebruiker

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website van Relax Vlaanderen als adverteerplatform, en hiervoor op eigen initiatief een gratis bedrijfsaccount heeft aangemaakt en in beheer heeft.

1.3. De Klant

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de website van Relax Vlaanderen als adverteerplatform, en hiervoor op eigen initiatief gekozen heeft voor een betalende bedrijfsaccount.

1.4. De Website

Het geheel van digitale pagina’s, afbeeldingen, scripts, teksten, animaties, … die worden aangeboden via het internet en aldaar te consulteren is via de hoofddomeinnaam http://relaxvlaanderen.be.

1.5. Het Gebruikersaccount

Het geheel van persoonlijke en niet persoonlijke data waarmee een gebruiker zich identificeert als Bezoeker op de website aan het systeem en aan andere gebruikers.

1.6. Het Bedrijfsaccount

Het geheel van persoonlijke en niet persoonlijke data, aangevuld met officiële bedrijfsgegevens waarmee een gebruiker zich identificeert als bedrijf (Gebruiker & Klant) op de website aan het systeem en aan andere gebruikers.

2. TOEPASSINGSGEBIED

§ 2.1: Deze algemene voorwaarden zijn slechts in beperkte mate van toepassing voor de Bezoekers en de Gebruikers, en volledig voor de Klanten.

3. TARIEVEN

§ 3.1: Alle door Relax Vlaanderen gehanteerde tarieven voor de abonnement formules zijn terug te vinden op de website en worden integraal vermeld inclusief BTW, tenzij anders aangeduid wordt.

§ 3.2: Indien er diensten gevraagd worden van Relax Vlaanderen door Gebruikers of Klanten die niet letterlijk terug te vinden zijn op de website of die afwijken van het standaard aanbod van de aangeboden diensten van Relax Vlaanderen, wordt er een concreet prijs voorstel opgemaakt door Relax Vlaanderen, hetwelk geldig is gedurende een periode van 30 dagen.

§ 3.3: Wanneer er in dit laatste geval omwille van een reden onafhankelijk van de invloed van Relax Vlaanderen vertragingen optreden in de realisatie van de gevraagde service, kan de afgesproken prijs afwijken van de oorspronkelijk voorgestelde prijs.

§ 3.4: Prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Relax Vlaanderen aan de Gebruiker of Klant in rekening gebracht.

§ 3.5: Relax Vlaanderen houdt zich het recht voor om ten allen tijde haar tarieven aan te passen aan de courante consumentenprijsindex.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

§ 4.1: De facturen van Relax Vlaanderen zijn contant betaalbaar binnen de 10 werkdagen.

§ 4.2: Voor ieder op de vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en dit zonder aanmaningen of uitdrukkelijke ingebrekestelling een wettelijke interest van 10% verschuldigd zijn.

§ 4.3: Om het even welk protest betreffende onze facturen of geleverde diensten dient aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum op het volgend adres: Relax Vlaanderen, Woeringstraat 79, 3150 Tildonk.

§ 4.4: De aansprakelijkheid van Relax Vlaanderen uit hoofde van de haar toevertrouwde diensten is beperkt tot maximum het bedrag van de effectief ontvangen vergoedingen. In het geval van abonnementen is de aansprakelijkheid beperkt tot slechts de totale abonnementsprijs van de 3 jongste maanden waarvoor de factuur/facturen betaald zijn.

§ 4.5: De verbintenis die Relax Vlaanderen aangaat in het kader van de uitvoering van de haar toevertrouwde diensten is geen restultaatverbintenis maar een inspanningsverbintenis.

§ 4.6: In het geval van betwisting van een factuur zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken in Leuven bevoegd.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

§ 5.1: Relax Vlaanderen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Relax Vlaanderen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. WIJZIGINGEN

§ 6.1: Wijzingen aan de informatie van een gebruiker, klant of bezoeker kunnen altijd eenzijdig door Relax Vlaanderen uitgevoerd worden, in het geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld bij het overtreden van copyright of het bevel van een bevoegde rechter.

§ 6.2: In alle andere gevallen wordt verwacht van de klant, gebruiker of bezoeker dat ze hun eigen informatie wijzigen als dit nodig blijkt. Met andere woorden, een gebruiker, bezoeker of klant kan niet eisen van Relax Vlaanderen dat er bepaalde informatie gewijzigd wordt wanneer zij technisch in staat zijn dit zelf te doen.

§ 6.3: Indien de gebruiker de volledige verwijdering van zijn account wenst dient hij dat schriftelijk te melden aan Relax Vlaanderen. Relax Vlaanderen verbindt zich om deze informatie dan te verwijderen binnen de 48u.

7. DUURTIJD & BEËINDIGING

§ 7.1: Wanneer een gebruiker klant wordt, gaat, voor de berekening van het verschuldigde bedrag aan Relax Vlaanderen, de tijd in na de eerste volledige dag. Als een klant binnen deze termijn van 1 dag terug een gewone gebruiker wordt, zal hij Relax Vlaanderen niets verschuldigd zijn. Indien de gebruiker echter 2 keer in dezelfde maand klant wordt of de functionaliteiten of het type van zijn abonnement verhoogt, gaat Relax Vlaanderen, voor de berekening van het verschuldigde bedrag aan Relax Vlaanderen, ervan uit dat de gebruiker minstens tot het einde van het jaar klant is.

§ 7.2: Met uitzondering van de eerste, partiële maand, zal Relax Vlaanderen steeds op voorhand factureren. Steeds op de 1ste van de maand, voor diezelfde maand. Indien het gaat om een nieuwe klant, of een klant die in de maand ervoor nieuwe betalende diensten heeft bijgenomen, dan zal deze factuur ook de diensten bevatten van de vorige (partiële) maand.

8. LEVERING & LEVERINGSTERMIJN

§ 8.1: Voor wat betreft het aanmaken van een bedrijfsaccount en eventueel opstarten van een abonnement op de website van Relax Vlaanderen, kan er een activatietijd van maximum 2 dagen optreden alvorens de door de Gebruiker of Klant aangemaakte account actief wordt, en de gegevens verder bewerkt kunnen worden. Tijdens deze tijdsbuffer worden de ingebrachte gegevens een eerste keer geëvalueerd op juistheid en context, en of de gegevens niet in strijd zijn met het beleid en het doelpubliek van Relax Vlaanderen. Na evaluatie zal de Bezoeker of Klant een bevestigingsmail ontvangen van de activatie van zijn/haar account.

§ 8.2: In principe zullen de website-abonnement gebonden diensten die Relax Vlaanderen aan klanten voorziet steeds meteen ingaan. Indien er problemen voorkomen heeft Relax Vlaanderen steeds 3 volledige werkdagen om deze op te lossen. Relax Vlaanderen kan hiervoor een passende compensatie voorzien, maar dit is geen verplichting.

§ 8.3: De niet website-abonnement gebonden diensten die Relax Vlaanderen aan klanten verleent, zoals banners en promotiemateriaal, zullen steeds 20 dagen na de overeenkomst worden geleverd. Indien iets misgaat bij de levering van deze producten zal er eerst gekeken worden waar de verantwoordelijkheid ligt, indien deze bij Relax Vlaanderen kan gelegd worden bestaat de compensatie uit 1 maand de basis abonnementskosten van de klant. Niet klanten hebben geen recht op gegarandeerde levering en zullen dus geen aanspraak kunnen maken op eventuele compensaties.

9. OVERMACHT

§ 9.1: Relax Vlaanderen engageert zich om de website gedurende 99% van de tijd online te houden in normale omstandigheden. De hosting van de website gebeurt echter bij een derde partij, waarbij bij het falen van de 99% uptime garantie, Relax Vlaanderen zijn uiterste best engageert om de SLA van de webhost af te dwingen, maar er uiteraard niet voor aansprakelijk kan worden gesteld.

§ 9.2: Relax Vlaanderen houdt zich eraan om de website zoveel mogelijk kan te vrijwaren van een overname door een derde partij. Het kan echter gebeuren dat omwille van overmacht, een derde partij controle over de website neemt. Indien dit gebeurd zal Relax Vlaanderen alles in zijn macht doen om deze overname tot een eind te brengen en de website te herstellen in de staat dat hij was voor de overname.

§ 9.3: Relax Vlaanderen houdt zich eraan om regelmatig backups te maken van de website. Indien nodig kan het zijn dat zo een backup gebruikt wordt om de website te herstellen naar een punt in het verleden. Relax Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van data van haar gebruikers, klanten of bezoekers.

10. INHOUD, COPYRIGHT & INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

§ 10.1: Het is absoluut verboden voor een gebruiker, klant of bezoeker op inhoud aan de website toe te voegen dat beschermd is met copyright en waar zij geen toestemming hebben van de copyright houder om deze inhoud te gebruiken.

§ 10.2: Relax Vlaanderen is enkel verantwoordelijk voor de copyright en intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die zijzelf of haar medewerkers aan de website toevoegen. Intellectuele eigendommen die door gebruikers, klanten en bezoekers worden toegevoegd vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, klant of bezoeker zelf.

§ 10.3: Relax Vlaanderen behoudt het recht om bij te houden welke inhoud door wie aan de website is toegevoegd in een logbestand.

§ 10.4: Het verwijderen van deze intellectuele eigendommen is wél de verantwoordelijkheid van Relax Vlaanderen, nadat deze op de hoogte gebracht wordt over een inbraak op de copyright van een intellectueel eigendom. Relax Vlaanderen zal binnen de 3 dagen van kennisname van inbraak op de copyright van een intellectueel eigendom, deze van de website verwijderen, indien de schending voldoende bewezen geacht wordt.

§ 10.5: Relax Vlaanderen kan echter niet garanderen dat deze intellectuele eigendommen ook uit de index van zoekmachines en andere derde partijen worden verwijderd. Hiervoor moeten diezelfde derde partijen op de hoogte gebracht worden.

§ 10.6: Het staat Relax Vlaanderen toe om bij inbraak op de copyright van een intellectueel eigendom deze te verwijderen en ook de schuldige gebruiker, klant of bezoeker zijn account met onmiddellijke ingang te verwijderen of te schorsen, mits deze per mail op de hoogte wordt gesteld van de reden van verwijdering. In het geval van een Klant is Relax Vlaanderen deze klant ook geen terugbetaling verschuldigd.

§ 10.7: Het staat Relax Vlaanderen toe om bij inbraak op de copyright van een intellectueel eigendom de IP adressen van de schuldigen te verwijderen.

§10.8: Het fotomateriaal dat de Gebruiker en/of Klant toevoegt aan zijn/haar profiel, dient te voldoen aan een aantal richtlijnen. Tekstuele inhoud of advertenties zijn niet toegelaten aangezien zij een rechtstreeks oneerlijk voordeel afdwingen ten opzichte van andere Gebruikers of Klanten. De enige uitzondering die hierop wordt toegestaan is het gebruik van de eigen zaaknaam en/of logo. Relax Vlaanderen engageert zich om systematisch foto’s die niet voldoen aan de richtlijnen van de website te verwijderen.

§ 10.9: De Gebruiker en/of de Klant verleent Relax Vlaanderen het recht om de gegevens / inhoud / het logo / het handelsmerk / de (handels)naam of andere merktekens van de Klant te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden.

§ 10.10: Door de bestelling te plaatsen en/of het abonnement af te sluiten garandeert de Gebruiker en/of Klant dat hij alle vereiste gebruikersrechten, auteursrechten en naburige rechten heeft gekocht of anderszins verworven die Relax Vlaanderen nodig heeft (inclusief maar niet beperkt tot de publicatie van gegevens en inhoud van de Klant op het internet).

11. AANSPRAKELIJKHEID

§ 11.1: De website van Relax Vlaanderen is louter een communicatieplatform tussen Bezoekers, Gebruikers en Klanten.

§ 11.2: Relax Vlaanderen kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de aangemaakte profielen voor zowel Bezoekers, Gebruikers als Klanten. De profielen worden aangemaakt op eigen initiatief en zijn volledig onder eigen beheer van de eigenaar van de account. Bijgevolg is alle gepubliceerde inhoud (o.a. juistheid van gegevens, onvolledigheid van gegevens, niet naleven van gepubliceerde aanbiedingen, auteursrechten op het gebruikte beeldmateriaal, links naar irrelevante of ongepaste content, …) rechtstreeks de verantwoordelijkheid van de account eigenaar.

§ 11.3: Voor zover Relax Vlaanderen bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waarop Relax Vlaanderen geen of weinig invloed kan uitoefenen, kan Relax Vlaanderen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Relax Vlaanderen of het verbreken ervan. Dit ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Relax Vlaanderen.

§ 11.4: In geval van toerekenbare tekortkoming in het naleven van een overeenkomst is Relax Vlaanderen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, en dit voor de factuur die van toepassing is op het moment waarop de schade zichtbaar is.

§ 11.5: Iedere aansprakelijkheid van Relax Vlaanderen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

§ 11.6: De Bezoeker, Gebruiker en Klant dient rekening te houden met het feit dat alle informatie die via het internet verzonden wordt, door derden kan onderschept, misbruikt en verspreid kan worden. Relax Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN & PLICHTEN

§ 12.1: Relax Vlaanderen noch haar klanten zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit afgesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van beide partijen.

13. KLACHTEN & SUPPORT

§ 13.1: Relax Vlaanderen zal van alle klachten akte nemen. Het kan zijn dat klachten van gebruikers of bezoekers geadresseerd worden en opgelost, echter is Relax Vlaanderen niet verplicht om deze klachten te behandelen.

§ 13.2: Klachten van klanten worden ten allen tijde binnen de 24 uur beantwoord. Echter kan het zijn dat een bepaalde klacht onontvankelijk word verklaard, een eventuele oplossing schade zou kunnen veroorzaken aan anderen, een eventuele oplossing een langere implementatietijd nodig heeft of er geen oplossing voorhanden is.

§ 13.3: Relax Vlaanderen zal ten allen tijde, bij de behandeling en oplossing van klachten van klanten rekening houden met de noden van alle gebruikers, klanten of bezoekers én de reputatie van Relax Vlaanderen en de klant.

§ 13.4: De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Relax Vlaanderen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de probleemoplossing, tijdig aan Relax Vlaanderen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de probleemoplossing benodigde gegevens niet tijdig aan Relax Vlaanderen zijn verstrekt, heeft Relax Vlaanderen het recht de uitvoering van de probleemoplossing op te schorten. Relax Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Relax Vlaanderen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 14.1: Relax Vlaanderen behoudt zich het recht om ten allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van alle reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen bekendmaking per e-mail van de wijziging.

§ 14.2: Indien de klant, gebruiker of bezoeker niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen de 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

§ 14.3: Relax Vlaanderen behoud het recht om de website ten allen tijden structureel te wijzigen, indien dit gebeurd, kunnen klanten hun overeenkomst met onmiddelijke ingang stopzetten, tot 7 dagen na de wijziging van de website. Dit geld enkel voor verlies van functionaliteiten, niet voor verbetering van bestaande functionaliteiten of bijkomende functionaliteiten.

15. PRIVACY BELEID

§15.1: Onverminderd de wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan het volledige privacy beleid dat opgesteld werd en gehanteerd wordt door Relax Vlaanderen worden nagelezen op www.relaxvlaanderen.be/privacy.

16. GESCHILLENREGELING & TOEPASSELIJKE RECHTSPRAAK

§ 16.1: Bij een geschil zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken in het Leuven bevoegd.

§ 16.2: Relax Vlaanderen verwacht dat bij een geschil, de andere partij openstaat voor bemiddeling.

17. GARANTIE

AANVULLENDE VOORWAARDEN RELAX VLAANDEREN PROMOTIEMATERIAAL

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het promotiemateriaal dat Relax Vlaanderen zelf in eigen beheer of via derde partijen ontwikkelt en/of ontwerpt en bij wijze van relatiegeschenk aan klanten of gebruikers willekeurig geschonken worden.

§ 17.1: De schenking van dit promotioneel materiaal gebeurt op initiatief van Relax Vlaanderen, en dit op willekeurige basis. Klanten of gebruikers kunnen hier niet uit zichzelf aanspraak op maken, noch de aanspraak opeisen.

§ 17.2: De kosten voor het vervaardigen van het promotiemateriaal en de eventuele verzendingskosten worden integraal gedragen door Relax Vlaanderen.

§ 17.3: De tekstuele inhoud en het grafisch ontwerp van het promotiemateriaal is onvoorwaardelijk de beslissing van Relax Vlaanderen. Eventuele kentekens, namen of gegevens van klanten kunnen hierop vermeld worden. In essentie is dit promotiemateriaal voor Relax Vlaanderen, dus indien nodig worden de ontwerpen aangepast aan de huisstijl die door Relax Vlaanderen gehanteerd wordt.

§ 17.4: De Klant of Gebruiker die promotiemateriaal ontvangt van Relax Vlaanderen is niet verplicht dit uit te stallen of te verspreiden.

§17. 5: De Klant of Gebruiker kan in geen enkel geval de vervanging eisen van defect of foutief materiaal.

§ 17.6: Er wordt op dit promotiemateriaal geen enkele garantie gegeven.